Rönninge centrum-förslaget är nu antaget av kommunfullmäktige

(www.fotolia.com)

(www.fotolia.com)

Fullmäktige beslöt 20 februari att anta detaljplanen för Rönninge centrum och godkänna de tillhörande avtalen. (Läs mer här!)Sex års planerande och förankringsprocess har därmed mynnat ut i ett historiskt beslut för Rönninge och för Salems kommun .

Det blir 120 nya bostäder i Rönninge centrum, varav ca 1/4 hyresrätter. Det blir utökade affärsytor och fler parkeringsplatser. Det blir ett attraktivt torg med fyra sidor. Centralhuset (”Nära Ting”) behålls som en central och synlig länk till ”det gamla Rönninge”. Bussterminalen blir mindre, cykelparkeringarna fler. Det nya Rönninge centrum blir en modern knutpunkt för resande kommuninvånare med utvecklad kollektivtrafik.

Vi är glada över att kunna stå bakom ett epokgörande beslut som kommer att skapa ett levande Rönninge centrum med bostäder för alla åldrar. Om planen inte blir överklagad börjar arbetena med att korsningen Salemsvägen x Rönningevägen x Stationsvägen blir rondell.

Lennart Kalderén, M
Arne Närström, S
Bo Eriksson, Fp
Håkan Paulson, KD                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vad hände i fullmäktige?
De enda motförslagen som presenterades var avslagsyrkande till detaljplanen och avtalen från MP och C. Detaljplanen bifölls dock utan votering. Tidigare hade ett återremissyrkande avslagits med 23-6 (en avstod) samt även ett bordläggningsyrkande, vilket avslogs med 24-6.
I debatten restes kritik mot att fullmäktige antog planen trots att ett överklagande om s k folkinitiativ föreligger. Salems kommuns valnämnd har underkänt ett folkinitiativ bestående av namnunderskrifter insamlade av Rönningepartiet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten som avslagit överklagandet. Detta beslut avser Rönningepartiet att överklaga vidare. Vi anser att detta är juridik och inte politik. Även om överordnad instans skulle gå på en annan linje och godkänna initiativet kommer – enligt vår uppfattning – kommunfullmäktige att avslå ett förslag om en folkomröstning med mer än de stipulerade majoriteten på  2/3. Skälen till detta är bl a att det inte är lämpligt att folkomrösta om en så pass komplex fråga som en detaljplan med tillhörande avtal och projektekonomi. Det faktum att det inte finns något reellt motförslag till centrumplanen understryker detta.
Vad händer nu?
Beslutet om Rönninge centrum kan överklagas.  Tyvärr kan en överklagandeprocess i värsta fall ta flera år. Onsdagen 26 mars har tiden för överklagande gått ut. Då vet vi mer.

”Vi föreslår att detaljplanen antas!”

Är det rimligt att bygga bostäder här?

Nu är detaljplanen om Rönninge centrum samt avtalen med SMÅA m fl på väg fram till kommunfullmäktige. Torsdagen den 19 december diskuterar kommunens högsta organ frågan. Kommunstyrelsen tog sitt beslut förra måndagen. Det fanns ett yrkande om återremiss, men en stor majoritet valde att gå vidare till fullmäktige med frågan.

Från M, S, FP och KD uttalades följande:

“Vi föreslår att detaljplanen antas!

Kommunstyrelsen uttalade 2013-02-04 följande:

“Allt fler vill bo i Stockholms län, i Salems kommun och i Rönninge. Inte minst våra egna kommuninvånare behöver fler bostäder. I Rönninge centrum finns attraktiv mark och bra kommunikationer. Därför måste fler kunna bo i ett levande Rönninge centrum som verkligen byggs färdigt, med en genuin torgmiljö och mindre bussytor. Serviceutbudet ska förbättras likaså stationsområdets roll som lokalt resecentrum.

Vi måste tänka framåt och se till att markägare m fl är överens om ett projekt som går ihop ekonomiskt. Efter tidigare samrådsskede har vi lyssnat och anpassat förslaget. Med detta planförslag som innehåller 115-120 nya bostäder, varav ca 30 hyresrätter och resten bostadsrätter, större affärsytor och p-platser, blir en framtidslösning möjlig. Kort sagt: detaljplanen är nödvändig för en kommun i utveckling.”

Under planprocessen har opinionsyttringar förekommit både för och emot projektet Rönninge centrum. Bl a har en namninsamling skett med syftet att detaljplaneprocessen ska börja om från utgångspunkten.

Vi politiker har till uppgift att se till hela kommunens framtida behov. Såväl för Stockholmsregionen men inte minst för Salems kommuns egna unga och gamla och de däremellan, behövs nya bostäder. Vi har nu ett bra projekt som är välplanerat och inte minst ekonomiskt möjligt att genomföra. Det har varit en god planprocess med många tillfällen till dialog. Nästan alla synpunkter har lett till anpassningar och förbättringar, förutom de krav som finns om att skrota processen och börja om från början. De som vill starta om från början har inte presenterat något alternativ för bostadsbyggande. Därmed står vi förtroendevalda inför vägvalet att fullfölja en centrumutveckling i Rönninge utifrån hela kommunens framtida behov, eller negligera fem års arbete och ställa kommunen och Rönninge i en helt okänd framtid. För oss förtroendevalda med ansvar för kommunens och Rönninges framtid är valet klart: vi föreslår att fullmäktige antar detaljplanen med tillhörande avtal.

Lennart Kalderén, M  Arne Närström, S  Bo Eriksson, FP   Håkan Paulson, KD

Läs mer!