Rönninge centrum-förslaget är nu antaget av kommunfullmäktige

(www.fotolia.com)

(www.fotolia.com)

Fullmäktige beslöt 20 februari att anta detaljplanen för Rönninge centrum och godkänna de tillhörande avtalen. (Läs mer här!)Sex års planerande och förankringsprocess har därmed mynnat ut i ett historiskt beslut för Rönninge och för Salems kommun .

Det blir 120 nya bostäder i Rönninge centrum, varav ca 1/4 hyresrätter. Det blir utökade affärsytor och fler parkeringsplatser. Det blir ett attraktivt torg med fyra sidor. Centralhuset (”Nära Ting”) behålls som en central och synlig länk till ”det gamla Rönninge”. Bussterminalen blir mindre, cykelparkeringarna fler. Det nya Rönninge centrum blir en modern knutpunkt för resande kommuninvånare med utvecklad kollektivtrafik.

Vi är glada över att kunna stå bakom ett epokgörande beslut som kommer att skapa ett levande Rönninge centrum med bostäder för alla åldrar. Om planen inte blir överklagad börjar arbetena med att korsningen Salemsvägen x Rönningevägen x Stationsvägen blir rondell.

Lennart Kalderén, M
Arne Närström, S
Bo Eriksson, Fp
Håkan Paulson, KD                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vad hände i fullmäktige?
De enda motförslagen som presenterades var avslagsyrkande till detaljplanen och avtalen från MP och C. Detaljplanen bifölls dock utan votering. Tidigare hade ett återremissyrkande avslagits med 23-6 (en avstod) samt även ett bordläggningsyrkande, vilket avslogs med 24-6.
I debatten restes kritik mot att fullmäktige antog planen trots att ett överklagande om s k folkinitiativ föreligger. Salems kommuns valnämnd har underkänt ett folkinitiativ bestående av namnunderskrifter insamlade av Rönningepartiet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten som avslagit överklagandet. Detta beslut avser Rönningepartiet att överklaga vidare. Vi anser att detta är juridik och inte politik. Även om överordnad instans skulle gå på en annan linje och godkänna initiativet kommer – enligt vår uppfattning – kommunfullmäktige att avslå ett förslag om en folkomröstning med mer än de stipulerade majoriteten på  2/3. Skälen till detta är bl a att det inte är lämpligt att folkomrösta om en så pass komplex fråga som en detaljplan med tillhörande avtal och projektekonomi. Det faktum att det inte finns något reellt motförslag till centrumplanen understryker detta.
Vad händer nu?
Beslutet om Rönninge centrum kan överklagas.  Tyvärr kan en överklagandeprocess i värsta fall ta flera år. Onsdagen 26 mars har tiden för överklagande gått ut. Då vet vi mer.