Remissyttranden om planförslaget

Rönningepartiet skriver i sin senaste tidning att Trafikverket och Länsstyrelsen pekar på brister i planförslaget för Rönninge centrum och menar att Torghuset inte kan byggas närmare än 30 m från järnvägen. Det korrekta sakläget är följande.

Salems kommun har redan från början varit överens med Länsstyrelsen att 25 m säkerhetsavstånd är tillräckligt. Torghuset håller 26 m avstånd.

Rönningepartiet refererar också Länsstyrelsens yttrande om att Torghusets fönster mot järnvägen inte skulle kunna vara öppningsbara, beroende på avståndet. Sakläget är att kommunen anlitat en konsult för att göra en separat riskbedömning. Baserat på denna rapport är det kommunens ställningstagande att fönstren mot järnvägen kommer att vara öppningsbara med särskilda verktyg.

I Rönningepartiets broschyr sägs också att Rönninge centrum i första hand ska vara en allmän yta, en mötesplats och knutpunkt. Slutsatsen blir därför att bostäder inte alls hör hemma i centrum. Röp upprepar att de är för att fler bostäder skapas ”centralt”, dock tydligen inte i ”centrum”. ”Centralt” beskrivs som 5-6 min gångavstånd. Fortfarande vägrar dock Röp att ange vilka ”centrala” områden de vill bebygga.