Rönninge centrum-förslaget är nu antaget av kommunfullmäktige

(www.fotolia.com)

(www.fotolia.com)

Fullmäktige beslöt 20 februari att anta detaljplanen för Rönninge centrum och godkänna de tillhörande avtalen. (Läs mer här!)Sex års planerande och förankringsprocess har därmed mynnat ut i ett historiskt beslut för Rönninge och för Salems kommun .

Det blir 120 nya bostäder i Rönninge centrum, varav ca 1/4 hyresrätter. Det blir utökade affärsytor och fler parkeringsplatser. Det blir ett attraktivt torg med fyra sidor. Centralhuset (”Nära Ting”) behålls som en central och synlig länk till ”det gamla Rönninge”. Bussterminalen blir mindre, cykelparkeringarna fler. Det nya Rönninge centrum blir en modern knutpunkt för resande kommuninvånare med utvecklad kollektivtrafik.

Vi är glada över att kunna stå bakom ett epokgörande beslut som kommer att skapa ett levande Rönninge centrum med bostäder för alla åldrar. Om planen inte blir överklagad börjar arbetena med att korsningen Salemsvägen x Rönningevägen x Stationsvägen blir rondell.

Lennart Kalderén, M
Arne Närström, S
Bo Eriksson, Fp
Håkan Paulson, KD                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vad hände i fullmäktige?
De enda motförslagen som presenterades var avslagsyrkande till detaljplanen och avtalen från MP och C. Detaljplanen bifölls dock utan votering. Tidigare hade ett återremissyrkande avslagits med 23-6 (en avstod) samt även ett bordläggningsyrkande, vilket avslogs med 24-6.
I debatten restes kritik mot att fullmäktige antog planen trots att ett överklagande om s k folkinitiativ föreligger. Salems kommuns valnämnd har underkänt ett folkinitiativ bestående av namnunderskrifter insamlade av Rönningepartiet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten som avslagit överklagandet. Detta beslut avser Rönningepartiet att överklaga vidare. Vi anser att detta är juridik och inte politik. Även om överordnad instans skulle gå på en annan linje och godkänna initiativet kommer – enligt vår uppfattning – kommunfullmäktige att avslå ett förslag om en folkomröstning med mer än de stipulerade majoriteten på  2/3. Skälen till detta är bl a att det inte är lämpligt att folkomrösta om en så pass komplex fråga som en detaljplan med tillhörande avtal och projektekonomi. Det faktum att det inte finns något reellt motförslag till centrumplanen understryker detta.
Vad händer nu?
Beslutet om Rönninge centrum kan överklagas.  Tyvärr kan en överklagandeprocess i värsta fall ta flera år. Onsdagen 26 mars har tiden för överklagande gått ut. Då vet vi mer.

”Vi föreslår att detaljplanen antas!”

Är det rimligt att bygga bostäder här?

Nu är detaljplanen om Rönninge centrum samt avtalen med SMÅA m fl på väg fram till kommunfullmäktige. Torsdagen den 19 december diskuterar kommunens högsta organ frågan. Kommunstyrelsen tog sitt beslut förra måndagen. Det fanns ett yrkande om återremiss, men en stor majoritet valde att gå vidare till fullmäktige med frågan.

Från M, S, FP och KD uttalades följande:

“Vi föreslår att detaljplanen antas!

Kommunstyrelsen uttalade 2013-02-04 följande:

“Allt fler vill bo i Stockholms län, i Salems kommun och i Rönninge. Inte minst våra egna kommuninvånare behöver fler bostäder. I Rönninge centrum finns attraktiv mark och bra kommunikationer. Därför måste fler kunna bo i ett levande Rönninge centrum som verkligen byggs färdigt, med en genuin torgmiljö och mindre bussytor. Serviceutbudet ska förbättras likaså stationsområdets roll som lokalt resecentrum.

Vi måste tänka framåt och se till att markägare m fl är överens om ett projekt som går ihop ekonomiskt. Efter tidigare samrådsskede har vi lyssnat och anpassat förslaget. Med detta planförslag som innehåller 115-120 nya bostäder, varav ca 30 hyresrätter och resten bostadsrätter, större affärsytor och p-platser, blir en framtidslösning möjlig. Kort sagt: detaljplanen är nödvändig för en kommun i utveckling.”

Under planprocessen har opinionsyttringar förekommit både för och emot projektet Rönninge centrum. Bl a har en namninsamling skett med syftet att detaljplaneprocessen ska börja om från utgångspunkten.

Vi politiker har till uppgift att se till hela kommunens framtida behov. Såväl för Stockholmsregionen men inte minst för Salems kommuns egna unga och gamla och de däremellan, behövs nya bostäder. Vi har nu ett bra projekt som är välplanerat och inte minst ekonomiskt möjligt att genomföra. Det har varit en god planprocess med många tillfällen till dialog. Nästan alla synpunkter har lett till anpassningar och förbättringar, förutom de krav som finns om att skrota processen och börja om från början. De som vill starta om från början har inte presenterat något alternativ för bostadsbyggande. Därmed står vi förtroendevalda inför vägvalet att fullfölja en centrumutveckling i Rönninge utifrån hela kommunens framtida behov, eller negligera fem års arbete och ställa kommunen och Rönninge i en helt okänd framtid. För oss förtroendevalda med ansvar för kommunens och Rönninges framtid är valet klart: vi föreslår att fullmäktige antar detaljplanen med tillhörande avtal.

Lennart Kalderén, M  Arne Närström, S  Bo Eriksson, FP   Håkan Paulson, KD

Läs mer!

Remissyttranden om planförslaget

Rönningepartiet skriver i sin senaste tidning att Trafikverket och Länsstyrelsen pekar på brister i planförslaget för Rönninge centrum och menar att Torghuset inte kan byggas närmare än 30 m från järnvägen. Det korrekta sakläget är följande.

Salems kommun har redan från början varit överens med Länsstyrelsen att 25 m säkerhetsavstånd är tillräckligt. Torghuset håller 26 m avstånd.

Rönningepartiet refererar också Länsstyrelsens yttrande om att Torghusets fönster mot järnvägen inte skulle kunna vara öppningsbara, beroende på avståndet. Sakläget är att kommunen anlitat en konsult för att göra en separat riskbedömning. Baserat på denna rapport är det kommunens ställningstagande att fönstren mot järnvägen kommer att vara öppningsbara med särskilda verktyg.

I Rönningepartiets broschyr sägs också att Rönninge centrum i första hand ska vara en allmän yta, en mötesplats och knutpunkt. Slutsatsen blir därför att bostäder inte alls hör hemma i centrum. Röp upprepar att de är för att fler bostäder skapas ”centralt”, dock tydligen inte i ”centrum”. ”Centralt” beskrivs som 5-6 min gångavstånd. Fortfarande vägrar dock Röp att ange vilka ”centrala” områden de vill bebygga.


200 nya parkeringsplatser planeras i Rönninge

Utdrag ur kartskiss, länken nedan visar hela skissen.

Utdrag ur kartskiss, länken nedan visar hela skissen.

Nu finns ett förslag om utbyggnad av ca 200 nya parkeringsplatser söder om järnvägen. Många har vittnat om att pendelparkeringen är full redan idag. Därför behövs nya p-platser oavsett hur det blir med Rönninge centrum. När Rönninge C utvecklas flyttas all pendelparkering till söder om järnvägen, därmed försvinner ca 70 platser för infartsparkering. Se kartskiss här!

A Kv Ålkistan    Förhandlingar pågår om att köpa mark i på södra sidan Garnuddsvägen, öster om Folkets Hus. Ca 30 platser kan skapas. Detaljplanen behöver ändras.

B Mittemot Salarp och österut    Den yta som kan bli verklighet snabbast. Här finns utrymme för 90-120 platser utan att detaljplanen behöver ändras.

C P-däck vid Hagaporten    Den dyraste men största satsningen. Över 90 platser kan skapas om kommunen bygger p-däck i en våning. Detaljplanen behöver inte ändras.

Kommunstyrelsen tar ställning till dessa förslag redan nu i maj. Därefter ska förhandlingar ske med SL för bidrag till pendelparkeringarna.

Läs mer här!                                    Kartskiss

Samråd om Rönninge C-planen

Rönninge centrum-planen innehåller 115-120 bostäder (varav 30 hyresrätter), drygt 300 kvm affärsytor, mindre busstorg men fler busslinjer, parkeringar m m. Kommunen anordnade ett välbesökt samrådsmöte 18 mars i Rönninge gymnasium, 120 deltagande! Ett välmatat informationsblad har skickats ut till samtliga hushåll. Kommunens tjänstemän har också hållit haft utställning på Rönninge torg vid två tillfällen före påsk.

Samarbetskommittén ”För ett levande Rönninge C” består av Folkpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Kommittén har gett ut en hushållstidning till samtliga boende. Under april finns vi till hands på Rönninge torg under fredagseftermiddagar och lördagar för att svara på frågor.

På denna webbsida har vi samlat all tänkbar information om Rönninge C-projektet. Välkommen att titta runt och kom gärna med synpunkter!

Kommunens informationsblad                             Kommunens faktasida

”För ett levande Rönninge C” – mars 2013         Nytt, solstudier på Rönninge torg

 

Välkommen till ett tvärpolitiskt samarbete!

”För ett levande Rönninge C” är ett samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Salem. Syftet är att föra dialog om utvecklingen av Rönninge centrum. Hemsidan är under uppbyggnad. Bl a ska vi fylla på med information och bilder om det beslutade programmet för Rönninge centrum som ska utmynna i ett planförslag senare i höst. Tills vidare hänvisar vi till kontaktpersonerna under ”Kontakt” ovan samt Salems kommuns information om projektet som du finner här.